ಸುಸ್ವಾಗತ

ಕೆಳದಿ ಕವಿ ಮನೆತನದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ
- KAVI SURESH, SHIMOGA

Tuesday, May 17, 2016

ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಮನೆ


aPÀÌ ZÉÆPÀÌ ªÀÄ£É
£À£Àß UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ vÀÄA¨Á RĶAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ E§âgÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÄ ªÀÄÄzÁÝzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÆ EªÉ. DzÀgÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è CzɵÀÄÖ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå«zÉAiÉÄAzÀgÉ ¤dPÀÆÌ D±ÀÑAiÀÄð. ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ¥Àj¥Á®£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ JwÛzÀ PÉÊ. E§âgÀÆ GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜgÁzÀgÀÆ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À¢AzÁV vÀqÀªÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ JAzÀÆ zÀÆj®è. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀzÀªÀgÀÆ AiÀiÁgÀÆ E®è. CªÀgÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÉà ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ ¸ÉÆÃfUÀ. CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ EzÀPÉÌ ªÀÄÄRåPÁgÀt CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄAvÉ. ªÀÄ£ÉUÀÆ EzÀPÀÆÌ ºÉÃUÉ ¸ÀA§AzsÀ JAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀÄwÛzÉAiÉÄ?
CªÀgÀÄ MAzÀÄ aPÀÌ ¸ÉÊl£ÀÄß Rjâ¹ CzÀgÀ°è MAzÀÄ aPÀÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹PÉÆArzÁÝgÉ. CªÀjUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä MAzÀÄ PÉÆÃuÉ, ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ CwyUÀ½UÉAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÆÃuÉ. PÉêÀ® JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ D ªÀÄ£É aPÀÌzÁV ZÉÆPÀ̪ÁVzÉ. PÉÆÃuÉUÀ¼À C¼ÀvÉUÀ¼ÀAvÀÆ JµÀÄÖ ¨ÉÃPÉÆà CµÉÖà EzÉ. J®Æè ºÉaÑ®è ºÁUÉAzÀÄ ¸Á®zÀÄ JA§ zÀÆgÀÆ E®è. F aPÀÌ ªÀÄ£ÉUÉ J¯Éè°è ¸ÁzsÀåªÉÇà C¯Éè¯Áè ©¯ïÖ E£ï ¥sÀ¤ÃðZÀgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹©nÖzÁÝgÉ. G½zÀAvÉ ºÀUÀÄgÀªÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, J¯ÉèAzÀgÀ°è vÀ¼ÀÄîªÀAvÀºÀ UÁ°AiÀÄļÀî ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ PÉ®¸À ¸ÀÄ®¨sÀªÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ ªÀÄ°Ö¥À¥Àð¸ï ¥sÀAPÀë¤ß£À ¥sÀ¤ÃðZÀgïUÀ¼ÀÄ (CAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß EqÀ®Ä ¥ÉnÖUÉ,  PÀÆqÀ®Ä D¸À£À, ªÀÄ®UÀ®Ä ªÀÄAZÀ, ªÀÄr¹zÀgÉ ¸ÉÆÃ¥sÁ EvÁå¢) CªÀgÀ ¥sÀ¤ÃðZÀgïUÀ¼À£ÀÄß «ÄwUÉƽ¹ªÉ. EzÀ®èzÉà ªÀÄr¹qÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¥sÀ¤ÃðZÀgïUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ vÀÄA¨Á G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §gÀÄwÛªÉ. ¨ÉÃPÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ CªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. G½zÀAvÉ CªÀÅ J¯ÉÆèà PÁtzÀAvÉ ¨ÉZÀÑUÉ PÀĽwgÀÄvÀÛªÉ. J®Æè Cw E®è. »ÃUÁV CªÀjUÉ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁªÉà ªÉÄÊAmÉÊ£ï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ vÉÆAzÀgÉ C¤ß¸ÀÄwÛ®è.
CªÀgÀªÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀªÀgÉà £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ M¥ÀàAzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ¸ÀzÁ §zÀÞ. ªÀÄPÀ̽UÀÆ CzÀ£Éß PÀ°¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀjUÀÆ CzÀÄ gÀÆrüAiÀiÁVzÉ. £ÀqÀĪÀÄ£ÉUÉ M§âgÀÄ, CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉUÉ M§âgÀÄ, JgÀqÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉUÀ½UÉ M¨ÉÆâ§âgÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÁzÀgÀÆ CzÀgÀ ¸ÉêÀPÀgÀÆ CªÀgÉ. EzÀÄ MAzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀÄ wAUÀ½UÉƪÉÄä §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ CªÀjUÉ ºÉZÀÄÑ PÉ®¸À, EªÀjUÉ PÀrªÉÄ PÉ®¸À JA§ zÀÆgÀÆ §gÀĪÀÅ¢®è. C®èzÉà M¨ÉÆâ§âgÀÄ MAzÉÆAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÁUÀ CzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉƸÀvÀ£À §AzÀÄ ZÉ£ÁßV PÁtÄvÀÛzÉ. EzÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ PÁA¦mÉõÀ£ï JAzÀgÀÆ vÀ¥Àà®è. EªÉ®èzÀjAzÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ D ªÀÄ£É CAzÀgÉ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀÄ®è.
CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl wArAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÆ wAzÀ vÀPÀëtªÉà vÉƼɢqÀ¨ÉÃPÉA§ ¤AiÀĪÀÄ«zÉ. §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ªÁ¶AUï ªÉĶ£ï ¸ÀzÁ ¹zÀÞ«gÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ M¨ÉÆâ§âgÀÆ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ MqÉAiÀÄgÀÄ, ¸ÉêÀPÀgÀÄ. FUÀ ¸ÀzsÀåPÉÌ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÆ CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ DzÀgÉ EªÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉaÑPÉÆAr®è, ªÀÄÄAzÉ CªÀjUÉ NzÀÄ ºÉZÁÑzÀgÉ, ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁV§AzÀgÉ JA§ Cj«gÀĪÀÅzÀjAzÀ J®èPÀÆÌ ¹zÀÞªÁVzÁÝgÉ.
EµÉÖ®èPÀÆÌ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «£Áå¸ÀªÉà PÁgÀt JAzÀÄ CªÀgÀ C¤¹PÉ. EzÀPÁÌV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁ¸ÀÄÛ²°àUÉ CªÀgÀÄ ¸ÀzÁ IÄtÂ. ªÁ¸ÀÄÛ²°àAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀgÉ, ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÃqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ «ªÀgÀªÁV, ¸ÀàµÀÖªÁV ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀÝjAzÀ PÉ®¸À ¸ÀÄ®¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£Éßà ºÉÆUÀ¼ÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀjUÀAvÀÆ J®èªÀÇ zÉÆqÀØ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, «±Á®ªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÉà §AiÀÄPÉ. DzÀgÉ CAvÀºÀ zÉÆqÀØ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ©½AiÀiÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸ÁQ, ¸À®ºÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ CªÀjUÉ PÀ®à£ÉAiÀÄÆ EgÀĪÀÅ¢®è, AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄAvÀÆ ªÉÆzÀ¯Éà EgÀĪÀÅ¢®è. ºÉÃUÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÀ®è JAzÉà CªÀgÀÄ ¯ÉPÀÌ ºÁPÀÄvÁÛgÉ. D ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ EA¢UÀÆ aPÀÌzÁV ZÉÆPÀ̪ÁVgÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß, ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉà dvÀ£À¢AzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ. D¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁ¼ÀÄ JA§ UÁzÉAiÀÄ£ÀÄß D ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV CxÀðªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ºÁ¹UÉ EzÀݵÀÄÖ PÁ®ÄZÁZÀÄ, Cw D¸É UÀw PÉÃqÀÄ JA§ UÁzÉUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ C®èªÉÃ. eÉó£ï ¦ü¯Á¸À¦ü, «Ä¤ªÀÄ°¸ïÖ £ÀA©PÉ EvÁå¢UÀ¼ÀÆ CªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §A¢zÉ.

§gÉzÀªÀgÀÄ dUÀ¢Ã±À ZÀAzÀæ © J¸ï
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, ªÁ¸ÀÄÛ²®à «¨sÁUÀ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

No comments:

Post a Comment