ಸುಸ್ವಾಗತ

ಕೆಳದಿ ಕವಿ ಮನೆತನದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ
- KAVI SURESH, SHIMOGA

Tuesday, May 17, 2016

ಇಂದಿನ ಅಡುಗೆ

EA¢£À CqÀÄUÉ
UÀAqÀ - ¯ÉÃ, EªÀvÀÄÛ K£ÀÄ CrUÉ ªÀiÁqÁÛ E¢AiÉÄÃ?
ºÉAqÀw - ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ ºÉýzÀgÉ ºÁUÉ
UÀA C£Àß, ºÀĽ?
ºÉA - ¢Ã£Á E£ÉßãÀÄ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ, wAzÀÄ wAzÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ
UÀA gÉÆnÖ, ¥À®å?
ºÉA jà CzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ J°è wAvÁgÉ?
UÀA - ¥ÀÆj, ¸ÁUÀÄ?
ºÉA C§â¨Áâ, CzÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨sÁgÀ DUÀÄvÉÛ jÃ, PÀjAiÀÄPÉÌ JuÉÚ ¨ÉÃgÉ E®è.
UÀA ªÉÆmÉÖ, §Äfð?
ºÉA FªÀvÀÄÛ UÀÄgÀĪÁgÀ, ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃAiÀiÁÛ?
UÀA - ¸Àj, ºÉÆÃUÀ° ¥ÀgÁmÁ ªÀiÁqÀÄ
ºÉA CAiÉÆåÃ, gÁwæ CzÀ£Àß AiÀiÁgÀÄ wAvÁgÉ jÃ, eÉÆvÉUÉ ¥À®å ¨ÉÃgÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ
UÀA - ºÉÆÃUÀ°, ºÉÆÃmÉ°¤AzÀ vÀAzÀÄ ©qÉÆÃuÁé??
ºÉA - ºÉÆÃmÉ°£À wAr w£ÉÆßÃzÀÄ M¼ÉîÃzÀ¯ÁèjÃ
UÀA ªÀÄfÓUÉ ºÀĽ, C£Àß?
ºÉA ªÀÄ£Éð eÁ¹Û ªÉƸÀj¯ÁèjÃ
UÀA Erè ¸ÁA¨Ágï
ºÉA CzÉãÀÄ CAzÉÆÌqÀ vÀPÀët DV©qÀvÁÛ? ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉÆUÉƼÀîvÉÛ
UÀA ªÀiÁåV £ÀÆqÀ¯ïì ªÀiÁr ©qÉ, ¨ÉÃUÀ DUÀÄvÉÛ
ºÉA CAiÉÆåà ºÉÆÃVæÃ, D zÁgÀ zÁgÀ£À J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÀÄ wAvÁgÉ, ºÉÆmÉÖãÀÄ vÀÄA§®è
UÀA CAiÉÆåà £À£ÀUÉ vÀ¯É PÉlÄÖºÉÆÃUÁÛ EzÉ, FUÀ K£ÀÄ ªÀiÁrÛÃ??
ºÉA - ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ ºÁUÉ
UÀA CAiÉÆåà £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉÆà vÀ¯É eÉÆvÉ ºÉÆmÉÖ£ÀÆ PÉlÄÖ ºÉÆÃzÀºÁVzÉ, G¥ÀªÁ¸À ªÀiÁrzÀgÉ ¸Àj ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ, ¤Ã£ÀÆ G¥ÀªÁ¸À ªÀiÁr©qÀÄ.


Jagadeesha Chandra B S – School Of Architecture REVA University

No comments:

Post a Comment